استاد : مهندس رحمتی 

تاریخ برگزاری : 1400.10.21 

مدت دوره : 4 ساعت

هزینه دوره : 4.000.000 ریال 

محتوای دوره : 
هدف و دامنه کاربرد،انواع سیمان پرتلند،ویژگی شیمیایی و فیزیکی ،نمونه برداری ،شرایط پذیرش کیفیت، انبار نمودن،تاییدیه کیفیت ، اثر هریک از ویژگی های سیمان بر خصوصیات بتن