استاد : مهندس رحمتی 

تاریخ برگزاری : 1400.11.19 

مدت دوره : 4 ساعت

هزینه دوره : 4.000.000 ریال 

محتوای دوره : 
میزان مصرف منطبق، بتن و ملات شاهد ،ماده افزودنی چند منظوره ، مواد افزودنی روان کننده،مواد افزودنی فوق روان کننده،موادافزودنی نگهدارنده آب،مواد افزودنی حباب هواساز ، بررسی آزمایشات و ضوابط پذیرش افزودنی ها