استاد : مهندس رحمتی 

تاریخ برگزاری : 1400.11.05 

مدت دوره : 4 ساعت

هزینه دوره : 4.000.000 ریال 

محتوای دوره : 
تشریح الزامات نمونه برداری،تشریح فصول مرتبط با نمونه برداری،نمونه برداری مکعبی و استوانه ای ،عمل آوری کارگاهی و آزمایشگاهی ،بررسی ضوابط و رد و پذیرش بتن،بررسی موضوع ترک خوردگی ،تحلیل نتایج