استاد : مهندس رحمتی 

تاریخ برگزاری : 1400.10.07 

مدت دوره : 4 ساعت

هزینه دوره : 4.000.000 ریال 

محتوای دوره : 
طبقه بندی سنگدانه ها، شناخت مشخصات فیزیکی سنگدانه ها و تاثیرهریک بر مشخصات فنی بتن ، بررسی منحنی های دانه بندی و روش های تولید ، ویژگی های شیمیایی سنگدانه ها و اثر آنها در خصوصیات بتن ، نکات مهم در بررسی کیفیت سنگدانه ها ، بررسی دلایل وقوع مشکلات دوامی و مقاومتی در بتن که ناشی از کیفیت سنگدانه است ، راهکارهایی برای انتخاب سنگدانه بهینه