استاد : مهندس رحمتی 

تاریخ برگزاری : 1400.09.16 

مدت دوره : 4 ساعت

هزینه دوره : 4.000.000 ریال 

محتوای دوره : 
آشنایی با الزامات فیزیکی خرپایی تیرچه ، تشریح الزامات بتن پاشنه ، روش های تولید مجاز تیرچه ، آزمایشات و بازرسی تیرچه