استاد : مهندس امیرمازیاررئیس قاسمی

مدت دوره :8 ساعت
هزینه شرکت در دوره :         .....محتوای دوره : 

مشخصات انواع بلوک سیمانی و متخلخل اتوکلاو شده و نشده استاندارد

و الزامات عملکردی دیوار ساخته شده از انها

سرفصل دوره:

1- تعریف انواع بلوک باربر و غیرباربر

2- ویژگی های انواع مصالح مورد استفاده

3- الزامات انواع بلوک سیمانی غیر باربر

4- الزامات انواع بلوک سیمانی باربر 

5- الزامات انواع بلوک هوادار اتوکلاو شده

6- الزامات انواع بلوک هوادار اتوکلاو نشده

7- الزامات عملکردی دیوار غیربار از نظر اکوستیک، انرژی و آتش